SHQENGSRB

Nadzor sprovođenja Zakona br. 03/L-145 o osnaživanju i učešću omladine

 • Posted by: Category: Publikacija Posted on: 05.02.2018 | 1 min
 • Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu i sport (u nastavku: Komisija) izvršila je nadzor sprovođenja Zakona br. 03/L-145 o osnaživanju i učešću omladine (u nastavku: Zakon).

  Zakon je usvojen od Skupštine Republike Kosova, dana 30.09.2009. god. i stupio je na snagu predsedničkim dekretom od 19.10.2009. god. i objavljen je u Službenom listu Republike Kosova br. 60/2009 05. novembra 2009. godine, od tada ovaj zakon nije dopunjavan i nije nadgledano njegovo sprovođenje od strane Skupštine Republike Kosova.

  Ovaj Zakon definiše odgovornosti institucija centralne i lokalne uprave u odnosu na omladinske organizacije iz dotičnih oblasti regulisanih ovim Zakonom. Osnovne odgovornosti za osnaživanje sektora omladine na Kosovu i podršku njihovog učešća u odlučivanju; dobrovoljni rad i neformalno obrazovanje mladih; kao i Uputstva za licenciranje omladinskih centara.

  Komisija je, shodno članu 73. Poslovnika Skupštine, nadležna za sprovođenje Zakona iz ove oblasti.

  Komisija je na sednici 02.08.2016. godine odlučila da vrši nadzor sprovođenja ovog Zakona. U tom cilju, formirala je radnu grupu koja će direktno nadgledati nivo sprovođenja istog. Radna grupa je sastavljena od sledećih pet članova: Saljih Morina, predsedavajući, Nait Hasani, Ismajlj Kurteši, Šukrije Butući i Teuta Hadžiu– članovi.

  Proces nadzora sprovođenja ovog zakona je podržan od strane NVO Demokratija plus (D+).

  Download Publication
  Preporučene Vesti

  Demokratija Plus (D+) i Insajder počinju sa realizacijom projekta “Podrška…

  pročitaj više

  Istraživači D+ održavaju obuku o pravu na pristup informacijama

  pročitaj više

  Demokratija Plus (D+) kreće sa realizacijom prvih projekata

  pročitaj više

  Online platform

  PRIJAVITE ŽALBU IN NDREQE.COM

  Online platforma

  Najnovije Infografike